ประกาศเลขที่ : 6932

sell bmk pmk cas 1451-82-7 14-Butanediol (BDO) 110-63-4 whatsapp +8615512123605

ประเภท ขาย
ราคา ไม่ระบุราคา
จังหวัด ชุมพร
เลขที่ประกาศ 6932
เข้าชม 29 ครั้ง
แก้ไข แก้ไขประกาศ
แจ้งลบ แจ้งลบประกาศ
วันที่ประกาศ 24 พฤศจิกายน 2565 14:33:44
ผู้ลงประกาศ ann
ที่อยู่ china
Email [email protected]
เบอร์ติดต่อ
กดดูข้อมูล

รายละเอียด


BMK methyl glycidate/BMK CAS 80532-66-7 In Stock 
 

Product Description
 
Product Name:BMK methyl glycidate
Synonyms:methyl-2-methyl-3-phenylglycidate;BMK methyl glycidate;2,3-EPOXY-2-METHYL-3-PHENYL-PROPIONSAEURE-METHYLESTER;methyl 2-methyl-3-phenyloxirane-2-carboxylate;BMK Powder glycidate;2-Oxiranecarboxylic acid, 2-methyl-3-phenyl-, methyl ester;methyl-2-methyl-3-phenylglycidate Basic information;Bmk Methyl-2-Methyl-3-Phenylglycidate
CAS:80532-66-7
MF:C11H12O3
MW:192.21
EINECS:205-854-1
Product Categories:pharmaceutical
Mol File:80532-66-7.molPhotos of product
288573-56-8/ 443998-65-0/ 28578-16-7/ 20320-59-6/ 80532-66-7/ 5413-05-8/ 1451-83-8 Pmk BMK in Stock
288573-56-8/ 443998-65-0/ 28578-16-7/ 20320-59-6/ 80532-66-7/ 5413-05-8/ 1451-83-8 Pmk BMK in Stock
288573-56-8/ 443998-65-0/ 28578-16-7/ 20320-59-6/ 80532-66-7/ 5413-05-8/ 1451-83-8 Pmk BMK in Stock

Contact US
  
 
signal +66980528100
 
Packaging & Shipping

 


288573-56-8/ 443998-65-0/ 28578-16-7/ 20320-59-6/ 80532-66-7/ 5413-05-8/ 1451-83-8 Pmk BMK in Stock

Company Profile

 

Guangzhou Wanjiang Biotechnology Co., Ltd. is a young chemical enterprise full of vitality, potential and comprehensive strength.The company is located in the center of politics, economy, culture and science and education in South China.We are a professional manufacturer engaged in the research, development, production, sales and service of surfactants, biological agents, organic chemistry, oilfield chemicals and disinfectant raw materials.We can offer a wide range of products to meet the changing needs of the market.Custom orders are welcome.We are committed to strict quality control and thoughtful customer service, and our experienced staff are always available to discuss your requirements and ensure complete customer satisfaction.With an annual production capacity of 10,000 tons/year, we can easily meet your large orders.If you are interested in any of our products or would like to place a custom order, please contact us.We will do our best to meet your needs.
288573-56-8/ 443998-65-0/ 28578-16-7/ 20320-59-6/ 80532-66-7/ 5413-05-8/ 1451-83-8 Pmk BMK in Stock


288573-56-8/ 443998-65-0/ 28578-16-7/ 20320-59-6/ 80532-66-7/ 5413-05-8/ 1451-83-8 Pmk BMK in Stock
Our Advantages

 

1.Place of Origin China with Super quality by reasonable price.
2.Fast delivery by safe express way to all the country.
3.Has a number of highly qualified engineers and experts to provide guidance for reagents.
4.When you meet problems in mineral processing, we can provide technical guidance.
5.Sample order are welcome.
6.NMR,HPLC and COA can be supplied
7.We can supply sample for testing.
8.We promise 100% deliveried,and 100% resend or refunds if parcel is not deliveried!
9.Payment method western union,T/T,Moneygram and Bitcoin

 
FAQ

 

Q1. Can I have a sample order for your products?
A: Yes, we welcome sample order to test and check quality. Mixed samples are acceptable. We provide free samples, but the freight will be borne by you, and the cost will be returned to you or deducted from your order later.
Q2. What about the lead time?
A:Sample needs 3-5 days, mass production time needs 1-2 weeks for order quantity more than
Q3. Do you have any MOQ limit for order?
A: Low MOQ, 10-100g for sample checking is available
Q4. How do you ship the goods and how long does it take to arrive?
A: We usually ship by DHL, UPS, FedEx or TNT. It usually takes 3-5 days to arrive. Airline and sea shipping also optional.
Q5. How about the packing?
A: Usually we provide the packing as 25 kg / bag or carton. Of course, if you have special requirements on them, we will according to you.
Q6: how do you control quality?
A: We will make samples before mass production and start mass production after sample approval. 100% inspection during production and random inspection before packaging.
Q7: how to contact us?
A: Click Alibaba "contact supplier" and send us the product information you are interested in. You will get a reply within 24 hours. 
Q8: which payment method do you accept?
A: For small orders, you can pay by wire transfer, Western Union, Moneygram transfer, Bank Tansfer, Bitcoin or Alibaba.
Q9: can you give me a discount?
A: Of course, it depends on your quantity
Q10: how to confirm product quality before placing an order?
A: you can get free samples for some products. You only need to pay for transportation or arrange express delivery to take samples for us. You can send us your product specifications and requirements. We will make products according to your requirements.
Q11: how do you deal with quality complaints?
A: first of all, our quality control will reduce the quality problem to nearly zero. If the actual quality problem is caused by
us, we will send you free goods for replacement or refund.
Q12: Are you trading company or manufacturer?
A: We are chemical factory in China. So we can provide wholesale price.
 BMK 缩水甘油酸甲酯/BMK CAS 80532-66-7 有货 
 

产品描述
 
产品名称:BMK缩水甘油酸甲酯
同义词:methyl-2-methyl-3-phenylglycidate;BMK methyl glycidate;2,3-EPOXY-2-METHYL-3-PHENYL-PROPIONSAEURE-METHYLESTER;methyl 2-methyl-3-phenyloxirane-2-carboxylate;BMK Powder 缩水甘油酯;2 -Oxiranecarboxylic acid, 2-methyl-3-phenyl-, methyl ester;methyl-2-methyl-3-phenylglycidate 基本信息;Bmk Methyl-2-Methyl-3-Phenylglycidate
中科院:80532-66-7
中频:C11H12O3
兆瓦:192.21
欧洲化学会:205-854-1
产品类别:制药
分子文件:80532-66-7.mol产品照片
288573-56-8/ 443998-65-0/ 28578-16-7/ 20320-59-6/ 80532-66-7/ 5413-05-8/ 1451-83-8 Pmk BMK 现货
288573-56-8/ 443998-65-0/ 28578-16-7/ 20320-59-6/ 80532-66-7/ 5413-05-8/ 1451-83-8 Pmk BMK 现货
288573-56-8/ 443998-65-0/ 28578-16-7/ 20320-59-6/ 80532-66-7/ 5413-05-8/ 1451-83-8 Pmk BMK 现货

联系我们
  
 
信号+66980528100
 
包装与运输

 


288573-56-8/ 443998-65-0/ 28578-16-7/ 20320-59-6/ 80532-66-7/ 5413-05-8/ 1451-83-8 Pmk BMK 现货

公司简介

 

广州市万江生物科技有限公司是一家充满活力、潜力和综合实力的年轻化工企业。公司位于华南地区政治、经济、文化和科教中心。表面活性剂、生物制剂、有机化学、油田化学品和消毒剂原料的研究、开发、生产、销售和服务。我们可以提供广泛的产品以满足市场不断变化的需求。欢迎定制订单。我们是致力于严格的质量控制和周到的客户服务,我们经验丰富的员工随时可以讨论您的要求并确保客户完全满意。年生产能力为 10,000 吨/年,我们可以轻松满足您的大订单。如果您对我们的任何产品感兴趣或想定制订单,请联系我们。我们将尽力满足您的需求。
288573-56-8/ 443998-65-0/ 28578-16-7/ 20320-59-6/ 80532-66-7/ 5413-05-8/ 1451-83-8 Pmk BMK 现货


288573-56-8/ 443998-65-0/ 28578-16-7/ 20320-59-6/ 80532-66-7/ 5413-05-8/ 1451-83-8 Pmk BMK 现货
我们的优势

 

1.原产中国,物美价廉。
2.通过安全的快递方式快速运送到全国各地。
3.拥有一批高素质的工程师和专家为试剂提供指导。
4.当您在选矿过程中遇到问题时,我们可以提供技术指导。
5.欢迎订购样品。
6.可以提供NMR、HPLC和COA
7.我们可以提供样品进行测试。
8.我们承诺100%送达,未送达100%补发或退款!
9.支付方式西联汇款、电汇、速汇金和比特币

 
常问问题

 

Q1。我可以为你们的产品订购样品吗?
A: 是的,我们欢迎订购样品来测试和检查质量。混合样品是可以接受的。我们提供免费样品,但运费由您承担,费用稍后将退还给您或从您的订单中扣除。
Q2。交货时间呢?
A: 样品需要 3-5 天,批量生产时间需要 1-2 周,订单数量超过
Q3。你们有最小起订量限制吗?
A: 最小起订量低,可提供 10-100g 的样品检查
Q4。您如何运送货物以及需要多长时间才能到达?
A: 我们通常通过 DHL、UPS、FedEx 或 TNT 发货。通常需要 3-5 天才能到达。航空公司和海运也是可选的。
Q5. 包装怎么样?
A: 通常我们提供的包装为 25 公斤/袋或纸箱。当然,如果您对它们有特殊要求,我们会根据您的要求。
Q6: 你如何控制质量?
A: 我们将在批量生产前制作样品,并在样品批准后开始批量生产。生产过程中 100% 检查和包装前抽检。
Q7: 如何联系我们?
A: 点击阿里巴巴“联系供应商”并将您感兴趣的产品信息发送给我们。您将在 24 小时内得到回复。 
Q8: 你们接受哪种付款方式?
A: 对于小订单,您可以通过电汇、西联汇款、速汇金转账、银行转账、比特币或阿里巴巴支付。
Q9: 你能给我打折吗?
A: 当然,这取决于你的数量
Q10:下单前如何确认产品质量?
A: 你可以获得一些产品的免费样品。您只需支付运输费用或安排快递为我们取样。您可以将您的产品规格和要求发送给我们。我们将根据您的要求制作产品。
Q11:你们如何处理质量投诉?
A: 首先,我们的质量控制会将质量问题降低到几乎为零。如果实际质量问题是我们造成的
,我们将免费向您发送商品进行更换或退款。
Q12: 你们是贸易公司还是制造商?
A: 我们是中国的化工厂。所以我们可以提供批发价。
 

Comment

รูปไม่ชัดคลิก รีโหลด ใหม่

จากผู้สนับสนุน

ประกาศอื่นๆ

ขาย
High quality cas 4676-39-5 MDP2P pmk wickr:nikita980209
เข้าดู

High quality cas 4676-39-5 MDP2P pmk wickr:nikita980209

High quality cas 4676-39-5 MDP2P pmk wickr:nikita980209

ขาย | กระบี่ | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:27:44

14

ไม่ระบุราคา

ขาย
New PMK powder,PMK glycidate replacement wickr nikita980209
เข้าดู

New PMK powder,PMK glycidate replacement wickr nikita980209

New PMK powder,PMK glycidate replacement wickr nikita980209

ขาย | กำแพงเพชร | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:26:30

13

ไม่ระบุราคา

ขาย
New PMK powder Sample Free PMK CAS 28578-16-7 wickr:nikita980209
เข้าดู

New PMK powder Sample Free PMK CAS 28578-16-7 wickr:nikita980209

New PMK powder Sample Free PMK CAS 28578-16-7 wickr:nikita980209

ขาย | กาญจนบุรี | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:25:24

13

ไม่ระบุราคา

ขาย
Professional Supply New Pmk Oil CAS No. 28578-16-7 in Stock Sample Available
เข้าดู

Professional Supply New Pmk Oil CAS No. 28578-16-7 in Stock Sample Available

Professional Supply New Pmk Oil CAS No. 28578-16-7 in Stock Sample Available

ขาย | กำแพงเพชร | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:23:49

14

ไม่ระบุราคา

ขาย
Pmk glycidate oil cas 28578-16-7 with High Yeild Rate from China manufacturer
เข้าดู

Pmk glycidate oil cas 28578-16-7 with High Yeild Rate from China manufacturer

Pmk glycidate oil cas 28578-16-7 with High Yeild Rate from China manufacturer

ขาย | ตราด | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:22:30

11

ไม่ระบุราคา

ขาย
จำหน่าย-ขายส่ง พีวีซีลายหิน ตรากิเลนส้ม พลาสวูดลายหิน 0826179893 ตกแต่งผนังภายในให้ดูสวยงามหรูหราด้วยพีวีซีลายหิน ติดตั้งง่าย สะดวก
เข้าดู

จำหน่าย-ขายส่ง พีวีซีลายหิน ตรากิเลนส้ม พลาสวูดลายหิน 0826179893 ตกแต่งผนังภายในให้ดูสวยงามหรูหราด้วยพีวีซีลายหิน ติดตั้งง่าย สะดวก

พีวีซีลายหิน สินค้ามีสต็อกแน่นๆ พร้อมบริการให้ลูกค้า มีลายให้เลือกได้หลากหลายมีทั้งหมด 10ลาย ติดตั้งง่าย สะดวก ทางบริษัทเรา มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ขายปลีก-ส่ง หรือติดต่อสอบทางได้ที่พลาสวูดเชียงใหม่

ขาย | เชียงใหม่ | อื่นๆ

03 ธันวาคม 2565 16:21:49

9

ราคา 1,250

ขาย
Stream PMK Oil CAS 28578-16-7 PMK ethyl glycidate wickr:nikita980209
เข้าดู

Stream PMK Oil CAS 28578-16-7 PMK ethyl glycidate wickr:nikita980209

Stream PMK Oil CAS 28578-16-7 PMK ethyl glycidate wickr:nikita980209

ขาย | กำแพงเพชร | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:21:21

12

ไม่ระบุราคา

ขาย
Germany usa Arrive Pmk Powder CAS 28578-16-7 Pmk Glycidate Powder Pmk Oil
เข้าดู

Germany usa Arrive Pmk Powder CAS 28578-16-7 Pmk Glycidate Powder Pmk Oil

Germany usa Arrive Pmk Powder CAS 28578-16-7 Pmk Glycidate Powder Pmk Oil

ขาย | กำแพงเพชร | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:19:39

13

ไม่ระบุราคา

ขาย
จำหน่าย หลัง OK ROOF หลังเอพีวีซีตรากิเลนส้ม 082-6179893 หลังสุดล่ำ กันความร้อน คงทนต่อทุกสภาวะอากาศ กันการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม ไม่แตกหักง่าย ติดตั้งง่าย
เข้าดู

จำหน่าย หลัง OK ROOF หลังเอพีวีซีตรากิเลนส้ม 082-6179893 หลังสุดล่ำ กันความร้อน คงทนต่อทุกสภาวะอากาศ กันการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม ไม่แตกหักง่าย ติดตั้งง่าย

หลังคายูพีวีซี (UPVC ROOF SHEET) ได้รับการยอมรับเรื่องความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศและสารเคมีทุกชนิด อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นตัวสูง ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาจนเรียกได้ว่าเป็นวัสดุชั้นพรีเมี่ยม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประหยัดพลังงานสูงสุดให้กับบ้านเรือนและอาคาร

ขาย | เชียงใหม่ | อื่นๆ

03 ธันวาคม 2565 16:17:05

10

ราคา 723

ขาย
Chinese top supplier New pmk oil pmk glycidate cas 28578-16-7 door to door service
เข้าดู

Chinese top supplier New pmk oil pmk glycidate cas 28578-16-7 door to door service

Chinese top supplier New pmk oil pmk glycidate cas 28578-16-7 door to door service

ขาย | กำแพงเพชร | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:16:45

12

ไม่ระบุราคา

ขาย
Buy CAS 28578-16-7 PMK oil online with best price wickr:nikita980209
เข้าดู

Buy CAS 28578-16-7 PMK oil online with best price wickr:nikita980209

Buy CAS 28578-16-7 PMK oil online with best price wickr:nikita980209

ขาย | จันทบุรี | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:15:39

13

ไม่ระบุราคา

ขาย
Zolam etizolam clonazolam bromazolam alprazolam nitrazolam pyrazolam wickr:nikita980209
เข้าดู

Zolam etizolam clonazolam bromazolam alprazolam nitrazolam pyrazolam wickr:nikita980209

Zolam etizolam clonazolam bromazolam alprazolam nitrazolam pyrazolam wickr:nikita980209

ขาย | กำแพงเพชร | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:12:51

13

ไม่ระบุราคา

ขาย
พลาสวูด พลาสวูดราคาถูก สินค้าคุณภาพดี ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน แข็งแรง ทนแดดทนฝน ทำงานง่าย สนใจติดต่อได้ที่ 0826179893
เข้าดู

พลาสวูด พลาสวูดราคาถูก สินค้าคุณภาพดี ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน แข็งแรง ทนแดดทนฝน ทำงานง่าย สนใจติดต่อได้ที่ 0826179893

พลาสวูด (Plaswood) เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแข็งที่ผ่านกระบวนการผลิต Celuka Process ทำให้แผ่นพีวีซีมีลักษณะผิวด้านนอกมีความแข็ง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ทำงานง่าย คุณภาพและขนาดได้มาตรฐาน

ขาย | เชียงใหม่ | อื่นๆ

03 ธันวาคม 2565 16:11:02

15

ราคา 220

ขาย
Eti Etizolam Diclazepam Clonazolam In Stock Wickr nikita980209
เข้าดู

Eti Etizolam Diclazepam Clonazolam In Stock Wickr nikita980209

Eti Etizolam Diclazepam Clonazolam In Stock Wickr nikita980209

ขาย | กำแพงเพชร | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:10:20

13

ไม่ระบุราคา

ขาย
Alprazolam Etizolam diclazepam hydrocodone clonazolam wickr:nikita980209
เข้าดู

Alprazolam Etizolam diclazepam hydrocodone clonazolam wickr:nikita980209

Alprazolam Etizolam diclazepam hydrocodone clonazolam wickr:nikita980209

ขาย | จันทบุรี | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:09:05

13

ไม่ระบุราคา

ขาย
Factory Supply Clonazolam CAS 33887-02-4 With High Quality And Best Price wickr:nikita980209
เข้าดู

Factory Supply Clonazolam CAS 33887-02-4 With High Quality And Best Price wickr:nikita980209

Factory Supply Clonazolam CAS 33887-02-4 With High Quality And Best Price wickr:nikita980209

ขาย | ขอนแก่น | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:07:24

13

ไม่ระบุราคา

ขาย
จำหน่ายหลังคาเอพีวีซีขาว หลังคาเอพีวีซีใส สินค้าคุณภาพดี แข็งแรง ทนแดดทนฝน ไม่แตกหักง่าย ไม่เป็นสนิม กันความร้อน เก็บเสียง พร้อมให้คำปรึกษา 0826179893
เข้าดู

จำหน่ายหลังคาเอพีวีซีขาว หลังคาเอพีวีซีใส สินค้าคุณภาพดี แข็งแรง ทนแดดทนฝน ไม่แตกหักง่าย ไม่เป็นสนิม กันความร้อน เก็บเสียง พร้อมให้คำปรึกษา 0826179893

หลังคายูพีวีซี (UPVC ROOF SHEET) ได้รับการยอมรับเรื่องความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศและสารเคมีทุกชนิด อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นตัวสูง ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาจนเรียกได้ว่าเป็นวัสดุชั้นพรีเมี่ยม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประหยัดพลังงานสูงสุดให้กับบ้านเรือนและอาคาร หลังคายูพีวีซี (UPVC ROOF SHEET) เหมาะกับอาคารที่ต้องการวัสดุคุณภาพสูงไม่แตกหักง่าย น้ำหนักเบา ทนทาน

ขาย | เชียงใหม่ | อื่นๆ

03 ธันวาคม 2565 16:05:50

14

ราคา 723

ขาย
Clonazolam Cas 33887024 factory supply can wholesale wickr:nikita980209
เข้าดู

Clonazolam Cas 33887024 factory supply can wholesale wickr:nikita980209

Clonazolam Cas 33887024 factory supply can wholesale wickr:nikita980209

ขาย | กำแพงเพชร | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:05:32

12

ไม่ระบุราคา

ขาย
Clonazolam 99 Powder Good Feedback Clonazolam
เข้าดู

Clonazolam 99 Powder Good Feedback Clonazolam

Clonazolam 99 Powder Good Feedback Clonazolam

ขาย | จันทบุรี | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:04:19

12

ไม่ระบุราคา

ขาย
Clonazolam Cas 33887-02-4 good and cheap wickr:nikita980209
เข้าดู

Clonazolam Cas 33887-02-4 good and cheap wickr:nikita980209

Clonazolam Cas 33887-02-4 good and cheap wickr:nikita980209

ขาย | กาฬสินธุ์ | เสริมสวย สุขภาพ

03 ธันวาคม 2565 16:02:42

15

ไม่ระบุราคา

หน้าค้นหา

ประกาศตามจังหวัด

Postkai

ลงประกาศฟรี เว็บไซต์ยอดนิยมให้บริการออนไลน์ ลงประกาศขายบ้านฟรี ลงประกาศขาย ซื้อ ให้เช่า ประกาศและบริการต่างๆ ฟรีไม่มีข้อผูกมัดแค่ทำตามเงื่อนไข

Contact us

Email : [email protected]

LINE ID : seen_nuakaew

ติดต่อโฆษณา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2552-2565 - PostKai